Най-новият брой
Том
27
година
2021
Брой
1

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Финансови корекции по проекти, съфинансирани от ЕСИФ

Резюме

Настоящата статия има за цел да представи правния режим на неред­ностите и финансовите корекции по проек­ти, съфинансирани от европейските струк­турни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), както и последната практика на Върховния административен съд (ВАС) в тази област.

Financial Corrections for Projects co-financed by the European Structural and Investment Funds

The present article aims to review the legal regime regulating irregularities and financial corrections under projects co-financed by the European Structural and Investment Funds and recent case law of the Supreme Administrative Court in this field.


Ключови думи

ЕСИФ, нередности, финансови корекции
Свалете 7_Alternativi br2_2018_BG.pdf