Най-новият брой
Том
27
година
2021
Брой
1

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Пазарната динамика на фондовите борси от Югоизточна Европа – ефективност и синхронизираност

Резюме

В настоящото изследване са тествани пазарната ефективност и син­хронизация на капиталовите пазари от Югоизточна Европа, като е използван ав­торегресионния анализ – AR (p). Използвай­ки дневните възвръщаемости на изследва­ните борсови индекси, се търси отговор на въпроса дали има съществена разлика меж­ду пазарната динамика на развитите и раз­виващите се пазари от Югоизточна Евро­па. Анализираният период е от януари 2005 до ноември 2015 година, като е проследено влиянието на глобалната финансова криза от 2008 година и този период е разделен на три подпериода – предкризисен, кризисен и следкризисен. Представените емпирични резултати показват, че пазарите от ЮИЕ демонстрират синхронно и хомогенно пове­дение през предкризисния и следкризисния период, характеризиращи се с положител­ни пазарни трендове. От друга страна, из­следваните пазари не се отличават с хо­могенна и синхронизирана пазарна реакция единствено при отразяване на влиянието на местните пазари на въздействието на глобалната финансова криза от 2008 г., къ­дето разделението на пазарната реакция отразяваща отрицателните пазарни нови­ни в най-силна степен е детерминирано по линията развит-развиващ се пазар. Също така е доказано, че изследваните пазари не са пазарно ефективни. Накрая са предста­вени политическите, икономическите и со­циалните причини и фактори за пазарната динамика на капиталовите пазари от Юго­източна Европа.

Market Dynamics of Stock Exchanges of South East Europe – Efficiency and Harmonization

In this paper the market efficiency and har­monization of the stock markets of South East Europe (SEE) is examined, applying an AR (p) model. This study aims to answer whatever there is a difference between the stock market per­formance of the developed and developing SEE capital markets, using daily returns of the indices. The period under examination is from January 2005 to November 2015. Taking into account the impact of financial crisis of 2008, this period is divided into three sub-periods – pre -crisis, crisis and post-crisis. The empirical results show that the SEE capital markets are characterized with harmonized and identical market dynamics dur­ing the precrisis and postcrisis period with positive market trends. On the other hand, during the glob­al financial crisis 2008 the examined markets are not homogenous and integrated, when the sepa­ration in the group is determined of the degree of the development of the markets. What is more, the results reveal that the SEE capital markets are not market efficient. Finally, the political, economic and social reasons for the market dynamics of the SEE capital markets are presented.

Ключови думи

финансова криза, капиталови пазари, пазарна ефективност, авторегресионен анализ, пазарна синхронизация
Свалете 6_Alternativi br2_2018_BG.pdf