Най-новият брой
Том
27
година
2021
Брой
1

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Възможности за извършване на интернет мониторинг в публични организации

Резюме

 В статията се разглеждат теоретичните и практически въпроси на интернет мониторинга за целите на пуб­личния сектор. Изяснява се мястото на ин­тернет мониторинга за целите на органи­зациите от публичния сектор в цялостния мониторинг, който тези организации из­вършват. В статията се проучват и ана­лизират съществуващи софтуерни решения за интернет мониторинг, които могат да се приложат по отношение на публичните ор­ганизации. Описани са техните характерис­тики и предимства. На тази база в статия­та се предлага концепция за подобряване на интернет мониторинга на организациите от публичния сектор в някои конкретни тех­нологични аспекти и по-специално в анализа и визуализацията на медийно съдържание по региони с помощта на предварително съз­даден за целите на мониторинга речник от ключови думи. В статията е предложен кон­кретен модел на данни за реализацията на концепцията и са представени табла, които графично илюстрират нейните предимства.

Opportunities for Implementing Internet Monitoring in Public Organizations

The article discusses the theoretical and prac­tical issues of online monitoring for public sector purposes. It clarifies the place of online monitor­ing for the purposes of public sector organizations in the overall monitoring these organizations carry out. The article examines and analyzes existing software solutions for online monitoring, that can be applied to public organizations. Their features and advantages are described. On this basis, the article proposes a concept to improve the online monitoring of public sector organizations in some specific technological aspects, particularly in the analysis and visualization of media content by re­gion, using a predefined keyword dictionary for the purpose of monitoring. The article presents a specific model of data for the implementation of the concept and dashboards, that graphically illustrate its advantages.

Ключови думи

Информационни технологии, публични организации, интернет мониторинг
Свалете 5_Alternativi br2_2018_BG.pdf