Най-новият брой
Том
27
година
2021
Брой
1

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Методически аспекти на административното обслужване в публичния сектор

Резюме

В статията се разглеждат те­оретичните и практически въпроси на ад­министративното обслужване в публичния сектор. Особен акцент се поставя върху ролята на работните процеси за качестве­но административно обслужване. Предста­вено е моделирането на няколко процеса, свързани с провеждането на практическо обучение на студенти. Описани са техни­те характеристики, основните участници, използваните ресурси и документи, както и действията на отделните участници. Из­вършен е реинженеринг на един от процеси­те, с цел подобряване на ефективността в работата на администрацията и улеснява­не на потребителите на услугата. В тази връзка са включени допълнителни действия на участниците, изискващи и съответно­то информационно осигуряване. Извършен е анализ на текущите софтуерни приложения, които се използват в отделните процеси. Предложен е конкретен концептуален модел за информационно осигуряване на админи­стративното обслужване за анализираните работни процеси в публичния сектор.

Methodological Aspects of Administrative Service in the Public Sector

The article examines the theoretical and practical issues of administrative services in the public sector. In the focus is the role of the work processes for quality administrative service. It presents the modelling of several processes re­lated to the practical training of the students. The author their principles, the main participants, the resources and documents used, as well as the actions of the participants. The paper suggests a reengineering of one of the processes to improve the efficiency of the administration and facilitate the users of the service. In this connection ad­ditional actions of the participants requiring the respective information support are included. An analysis of the current software applications that are used in the processes is performed. A new conceptual model for informational provision 

Ключови думи

Информационни технологии, административно обслужване, публични организации
Свалете 4_Alternativi br2_2018_BG.pdf