Най-новият брой
Том
27
година
2021
Брой
1

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Датиране и прогнозиране на икономическия цикъл на България

Резюме

Целта на настоящото изслед­ване е да датира икономическия цикъл на България и да създаде модел за прогнозира­нето му. Обект на изследването са детер­минантите на фазата на икономическия цикъл на България за периода от първото тримесечие на 2003 до третото триме­сечие на 2015 г. Предмет на изследване е въздействието на лихвения спред, цените на петрола, новоиздадените разрешител­ни за строителство, индекса Sofix, до­верието в промишления сектор и БВП на страните от Еврозоната върху фазата на икономическия цикъл. Използвана е ме­тодологията логистична регресия на вре­меви редове. Всички променливи оказват статистическо значимо влияние върху фа­зата на икономическия цикъл и посоката на това влияние съответства на теоре­тичните очаквания.

Dating and Forecasting Bulgaria’s Business Cycle

The goal of this article is to date Bulgaria’s business cycle and create a model for forecast­ing it. The objects of the article are the determi­nants of Bulgaria’s business cycle phases from the first quarter of 2000 to the second quarter of 2016. The subject of the study is the influ­ence of the interest spread, oil prices, building permits, the stock market index Sofix, the con­fidence in industrial sector and the GDP of the euro area countries on business cycle phases. The methodology logistic regression of time se­ries has been used. All variables have a signifi­cant impact on business cycle phases and the direction of impact corresponds to theoretical expectations.

Ключови думи

прогнозиране, бизнес цикъл, датиране, логистична регресия
Свалете 3_Alternativi br2_2018_BG.pdf