Най-новият брой
Том
28
година
2022
Брой
4

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Датиране и прогнозиране на икономическия цикъл на България

Резюме

Целта на настоящото изслед­ване е да датира икономическия цикъл на България и да създаде модел за прогнозира­нето му. Обект на изследването са детер­минантите на фазата на икономическия цикъл на България за периода от първото тримесечие на 2003 до третото триме­сечие на 2015 г. Предмет на изследване е въздействието на лихвения спред, цените на петрола, новоиздадените разрешител­ни за строителство, индекса Sofix, до­верието в промишления сектор и БВП на страните от Еврозоната върху фазата на икономическия цикъл. Използвана е ме­тодологията логистична регресия на вре­меви редове. Всички променливи оказват статистическо значимо влияние върху фа­зата на икономическия цикъл и посоката на това влияние съответства на теоре­тичните очаквания.

Dating and Forecasting Bulgaria’s Business Cycle

The goal of this article is to date Bulgaria’s business cycle and create a model for forecast­ing it. The objects of the article are the determi­nants of Bulgaria’s business cycle phases from the first quarter of 2000 to the second quarter of 2016. The subject of the study is the influ­ence of the interest spread, oil prices, building permits, the stock market index Sofix, the con­fidence in industrial sector and the GDP of the euro area countries on business cycle phases. The methodology logistic regression of time se­ries has been used. All variables have a signifi­cant impact on business cycle phases and the direction of impact corresponds to theoretical expectations.

Ключови думи

прогнозиране, бизнес цикъл, датиране, логистична регресия
Свалете 3_Alternativi br2_2018_BG.pdf