Най-новият брой
Том
27
година
2021
Брой
1

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Модели на бизнес на предприятията в творческите индустрии

Резюме

Изследването разглежда същ­ността на предприятията на творческите индустриии като основни техни структур­ни звена. Извежда спецификита на бизне­са с интелектуална собственост посред­ством структуриране на бизнес отноше­нията между представителите на малкия и средния бизнес и бизнес концентрациите на принципите на: проектната структура и хоризонталната и вертикалната струк­турни решетки. Изяснява видовото разно­образие на творческите предприятия, чрез анализа им като представители на малкия и средния бизнес и техните видове и пред­ставители на едрия бизнес – транснацио­нални корпорации и конгломератни струк­тури. Изследва моделите на бизнес пове­дение на предприятията, прилагани в про­цеса по създаване на творческия продукт като: модела на веригата на стойността; модела на потребителската полезност и модела на мрежовата полезност. Анализи­ра моделите за бизнес растеж, свързани с промоцирането на продукта и неговата пазарна реализация като: модела на час­тичната модификация; модела на пазарния прозорец; модела на трансфер на имидж и този на монетаризация на външната среда.

Business Models of Enterprises in Creative Industries

The paper studies the nature of enterprises in creative industries as their primary structural links. It develops the specifics of the business with intellectual property by structuring business relationships between representatives of small and medium businesses and business concen­trations on the principles of: project structure and horizontal and vertical structural grids. It clarifies the aspectual variety of creative enter­prises through their analysis as representatives of small and medium businesses and types, and representatives of large businesses – trans-na­tional corporations and conglomerate structures. It studies the enterprises’ business behavior models employed in the process of manufactur­ing the creative product such as: the chain worth model; the consumer usability model; the net­work usability model. It analyzes the business growth models regarding the promotion of the product and its market implementation such as: the partial modification model; the market win­dow model; the image transfer model; the exter­nal environment monetarization model.

Ключови думи

Интелектуална собственост, пазар, икономика на знанието, творчески сектор, творчески индустрии, иновационни индустрии, продукт, модели на бизнес, бизнес с интелектуална собственост, предприятия
Свалете Borisova_Alternativi br2_2018_BG.pdf