Най-новият брой
Том
26
година
2020
Брой
3

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Христо Христов (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Саморегулация на лекарската компетентност във връзка с въздействието на медицинската експертиза върху социалното и здравното осигуряване

Резюме

Автономното лекарско решение е съществен елемент от дейността на осигурителните фондове. Подходът за отстраняване на негативното му въздействие върху пазара на труда, социалното и здравното осигуряване трябва да бъде ефективното съчетаване на институционалния и специализирания контрол върху медицинската експертиза, на лекарската саморегулация и създаването на условия за професионално развитие и по-високи доходи на лекаря експерт.

Self-regulation of Medical Competence in Relation to the Impact of Medical Expertise on Social and Health Insurance

The autonomous physician’s decision is an essential element of the activities of the insurance funds. The approach for elimination of its negative impact on labour market, social and health insurance should include the effective reconciliation of institutional and specialized control over medical expertise, physician self-regulation and the establishment of conditions for professional development and higher income of physician expert.

Ключови думи

лекарска компетентност, медицинска експертиза, осигурителни фондове
Свалете 12_IA_br_1 2018_BG.pdf