Най-новият брой
Том
26
година
2020
Брой
3

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Христо Христов (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Ролята на алтернативните инвестиции в управлението на богатството

Резюме

Редица икономически субекти са изправени пред сериозен проблем тези дни, свързан със запазването на тяхното богатство. Поради последната финансова криза от 2008 година доходността на класическите финансови инструменти намаля значително. За сметка на това алтернативното инвестиране намира все по-голяма популярност. В тази статия ще разгледаме какво представлява богатството, какви форми на богатство има и как с помощта на алтернативни инвестиции стойността на икономическото или финансово богатство може да бъде защитена. Допълнително ще бъде обърнато внимание на основните видове на алтернативно инвестиране, както и особеностите на този вид на инвестиране.

The Role of the Alternative Investments in the Management of Wealth

A number of economic players face a serious problem these days of preserving their wealth. Due to the latest financial crisis in 2008, the return on the classical financial instruments declined significantly. By contrast, alternative investment is becoming more and more popular. In this article, we will discuss what wealth is, what forms of wealth exist, and how, by means of alternative investments, the value of economic or financial wealth can be well protected. In addition, attention will be paid to the main types of alternative investment and the characteristics of this type of investment.

 

Ключови думи

доходност, богатство, алтернативни инвестиции
Свалете 11_IA_br_1 2018_BG.pdf