Най-новият брой
Том
26
година
2020
Брой
3

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Христо Христов (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Смъртта на моловете и възходът на платформите

Резюме

Заглавието на публикацията следва да се разглежда като метафора за промените в размяната и търговията, настъпващи с навлизането в четвъртата индустриална революция. За да бъдат видени тези трансформации в цялостния контекст на промяната, най-напред са разгледани промените в търговията по време на предишните индустриални революции, а след това и тези по време на четвъртата. С цифри, данни и факти е показано какво е било и мащабите на онова, което се случва днес. По-нататък са разгледани новите характеристики на пазарната размяна. Тя е станала много по-евтина, бърза и ефективна, времето и пространството вече не са в такава степен възпрепятстващ търговията фактор, тя е все по-делокализирана. Посредниците в размяната губят предишната си роля и постигат успех, само ако се дигитализират, транзакционните разходи намаляват, изборът на стоки става почти безграничен, а връзката с потребителите – все по-интензивна. Бързо се увеличават мащабите на глобално движение на стоки, в които доминират знанието, информацията, културата, интелектуалният капитал. В резултат на това се наблюдава процес на умиране на традиционните молове и възход на дигиталните платформи.

The Death of Malls and the Rise of Platforms 

The title of this publication should be viewed as a metaphor for the changes in exchange and trade we are witnessing at the beginning of the Fourth Industrial Revolution. In order to prove the thesis, I examine the changes in trade during the previous industrial revolutions, as well as the changes during the fourth one. With the help of statistics, data and facts, it is shown what once was and what is happening today. After that, the new characteristics of market exchange are examined. It is now much cheaper, faster and more effective, time and space are no longer such an obstacle, trade is much more delocalized, intermediaries are losing their previous role and are effective only if they go online, transaction costs are decreasing, the choice of all kinds of goods becomes almost limitless, and the relationship with consumers is becoming more intensive. The scale of global movement of goods dominated by knowledge, information, culture and intellectual capital is rapidly increasing. As a result, we observe the death of traditional malls and an exponential growth of digital platforms.

Ключови думи

размяна, индустриална революция, мол, електронна търговия, дигитално пространство
Свалете 10_IA_br_1 2018_BG.pdf