Най-новият брой
Том
26
година
2020
Брой
3

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Христо Христов (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Сходства и различия в онлайн стратегии на Ислямска държава и Ал Кайда

Резюме

Настоящата статия разглежда и сравнява онлайн пропагандата, създавана и разпространявана от Ал Кайда и Ислямска държава. За целта са анализирани два информационни източника – списание Inspire (Ал Кайда) и списание Dabiq (Ислямска държава). Чрез тях се описват основните прилики и разлики във визиите и стратегиите на двете организации. Проследява се какви са основните им комуникационни цели и как те се променят във времето. На основата на това двете организации са поставени в по-широкия контекст на сблъсъка между тях за лидерство на глобалния джихад.

Similarities and Differences in the Online Strategies of the Islamic State and Al-Qaeda

This article examines and compares the online propaganda created and disseminated by Al Qaeda and the Islamic state. For this purpose two sources of information were analyzed – Inspire magazine (Al Qaeda) and Dabiq magazine (Islamic State). Through them the main similarities and differences in the visions and strategies of the two organizations are outlined. Also the article tracks their basic communication goals and how they change over time. Based on this, the two organizations are placed in the wider context of the collision between them for the global jihadi leadership.

 

Ключови думи

тероризъм, Ислямска държава, Ал Кайда, онлайн стратегии
Свалете 9_IA_br_1 2018_BG.pdf