Най-новият брой
Том
26
година
2020
Брой
3

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Христо Христов (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Публични фондове - обща характеристика

Резюме

Статията изследва публичните фондове в действащото законодателство у нас и има за задача да очертае тяхната обща характеристика. Доколкото публичните фондове са организации, действащи в публичния сектор, или т.нар. юридически лица на публичното право, те притежават всички общи правни белези на родовото понятие. Освен това обаче, те се различават съществено от други сходни такива: например фондациите и учрежденията. Специфичните им белези са разгледани по примера на някои публични фондова у нас.  Наличието на публични средства предопределя начина на учредяване, управление и контрола спрямо тях.

Public Funds – a General Characteristic

The article examines public funds in the active Bulgarian legislation and its purpose is to outline their general characteristic. As far as public funds are organizations operating in the public sector or the so-called corporate bodies of public law, they possess all common legal features of the generic term. In addition, however, they differ significantly from other similar ones: for example, foundations and institutions. Their specific features are examined, following the example of some Bulgarian public funds. The availability of public funds determines the ways in which they are established, managed and controlled.


Ключови думи

публични финанси, публични организация, публичен фонд, юридическо лице на публичното право
Свалете 8_IA_br_1 2018_BG.pdf