Най-новият брой
Том
26
година
2020
Брой
3

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Христо Христов (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Въздействие на фондовете на европейския съюз върху краткосрочния икономически растеж на страните от Централна и Източна Европа в периода 2008-2015 г.

Резюме

Целта на настоящото изследване е да анализира въздействието на нормата на усвояемост на фондовете на Европейския съюз (ЕС) върху темпа на краткосрочния икономически растеж на страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) в периода 2008-2015 г. Обект на изследването са европейските фондове в Централна и Източна Европа. Предмет на изследване е влиянието на европейските средства върху краткосрочния икономически растеж в Централна и Източна Европа. Застъпва се тезата, че фондовете на ЕС генерират резултати бавно, в дълъг срок, и не могат да бъдат използвани като средство за бързо (в кратък срок) икономическо възстановяване. По-доброто управление на европейските средства е необходимо, но недостатъчно условие за постигане на икономическо и социално сближаване. Предназначението на европейските фондове и начинът на тяхното използване са други детерминанти на процеса на кохезия, затова е препоръчително всяка нова страна членка (НСЧ) ясно да определи приоритетите си за финансиране с европейски средства. Използваната методология е регресионен анализ на панелни данни по метода на най-малките квадрати за периода 2008-2015 г. Резултатите от изследването не показват статистически значимо влияние на процента на усвояемост на европейските фондове върху темпа на изменение на реалния брутен вътрешен продукт (БВП) на новите страни членки спрямо предходната година. Формулирани са препоръки към новите държави членки за повишаване на полезния ефект на фондовете на Европейския съюз върху техните икономики.

Impact of the Funds of the European Union on the Short-term Economic Growth in the Countries from Central and Eastern Europe

The goal of this paper is to analyze the influence of the European Union funds absorption rate on the short-term economic growth rate of the countries from Central and Eastern Europe over the 2008-2015 period. The object of the study are the European funds in Central and Eastern Europe. The subject of the research is the impact of the European funds on short-run economic growth in Central and Eastern Europe. The thesis of the research is that the European Union funds generate results slowly, in the long term, and cannot be used as a tool for a fast (in the short-run) economic recovery. The better management of the European funds is a necessary but not sufficient condition for the achievement of economic and social cohesion. The objective and the use of the European funds are other determinants of cohesion, therefore it is advisable that all new member states clearly state their European funding priorities. The goal of the study has been achieved by ordinary least squares panel data regression for the 2008- 2015 period. The research results do not imply any significant impact of the European Union funds absorption rate on the growth rate of real GDP in the new member states compared to the previous year. Recommendations have been made on how to increase the positive effect of the European funds on the economies of the new member states.

 

Ключови думи

икономически растеж, фондове на Европейския съюз, нови страни членки
Свалете 7_IA_br_1 2018_BG.pdf