Най-новият брой
Том
26
година
2020
Брой
3

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Христо Христов (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Оценка на степента на конвергенция на българската икономика с икономиките на страните – членки на Европейския съюз, през периода 2004-2016 г.

Резюме

В статията се прави анализ на степента на конвергенция на българската икономика с европейската икономика, като се оценяват номиналната конвергенция – ценова стабилност, дългосрочни лихвени проценти, стабилност на обменния курс и държавна бюджетна позиция, реалната конвергенция – равнище на цените, БВП на глава от населението и производителност на труда, както и други релевантни фактори като платежен баланс, търговска интеграция на страната с еврозоната и финансова интеграция, съвместимост на националното законодателство. Изследвани са основни икономически показатели за България през периода 2004-2016 г.

Assessment of the Bulgarian Economy Degree of Convergence with the Economies of the EU Member States in the 2004-2016 Period

In this article, an analysis has been made of the degree of convergence of the Bulgarian economy to the European economy, assessing the nominal convergence – price stability, long-term interest rates, exchange rate stability and government budget position, real convergence – price levels, GDP per capita and labour productivity, other relevant factors, such as balance of payments, trade integration of the country with the euro area and financial integration, compatibility of the national legislation. Major economic indicators for Bulgaria in the 2004-2016 period have been examined.

 

Ключови думи

Еврозона, евро, номинална конвергенция, реална конвергенция
Свалете 6_IA_br_1 2018_BG.pdf