Най-новият брой
Том
26
година
2020
Брой
3

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Христо Христов (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Стокова структура на търговията на България със Субсахарска Африка

Резюме

 Основната цел на статията е да се представят възможностите за търговия между региона на Субсахарска Африка и България, като се анализира стоковата структура на външнотърговските отношения. Разгледана е външната търговия на нашата страна със субсахарските държави. Обобщени са тенденциите в динамиката на търговските потоци за периода 2003-2015 г. и делът на Субсахарска Африка в българската външна търговия. Подробно е анализирана стоковата структура на търговията на България с държавите от този регион за 2015 г. по продуктови групи и по конкретни стоки. Изследвана е и динамиката на стоковата структура на търговията през 2003-2015 г., като е акцентирано върху онези продукти, които са причина за промените в стойността на вноса и износа през този период. Въз основа на анализа са направени изводи, показващи нарастващото значение на Субсахарска Африка за външнотърговските отношения на България.

Commodity Structure of Bulgarian International Trade with Sub-Saharan Africa

The article aims at summarizing the trade prospects for Bulgaria of the region of Sub-Saharan Africa by analyzing the commodity structure international trade. To achieve this firstly it presents Bulgarian trade with Sub-Saharan countries summarizing the trade flow dynamics for the 2003-2015 period and the share of Sub- Saharan Africa in Bulgarian international trade. Then the article analyses thoroughly the 2015 commodity structure of Bulgarian international trade with the countries in Sub-Saharan Africa. It then discusses the dynamics of the commodity structure for the 2003-2015 period, paying special attention to the products that cause major changes in the volume of imports and exports during the period under review. The conclusion summarizes the main findings which show the increasing importance of Sub-Saharan Africa for Bulgaria’s international trade relations.

 

Ключови думи

Субсахарска Африка, външна търговия на България, внос, износ
Свалете 5_IA_br_1 2018_BG.pdf