Най-новият брой
Том
26
година
2020
Брой
3

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Христо Христов (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Характеристика на взаимодействието в системата на националната агенция за приходите

Резюме

В разработката е изследвано взаимодействието в системата на Националната агенция за приходите (НАП), въз основа на което е направена характеристика на неговото състояние към настоящия момент и са изведени особеностите му. Във връзка с това, са проучени и анализирани планираните дейности и мероприятия, свързани с взаимодействието в системата на НАП за периода 2011-2015 г., отчетените дейности и резултати в тази насока за 2015 г., както и теоретичните постановки, изложени в специализираната литература. Направени са множество изводи и обобщения относно: формите, средствата, участниците и насоките, положителните ефекти и характеристиките на взаимодействието, които кореспондират с теорията и практиката на финансовия контрол, като цяло, и в частност с данъчно-осигурителния контрол, осъществяван от НАП.

Characteristics of the Interacion within the National Revenue Agency’s System

The paper studies the interaction within the National Revenue Agency’s system (NRA) on the basis of which a characteristic of its current state has been made and its peculiarities have been outlined. In regards to that, the planned activities events related to the interaction in the NRA’s system for the 2011-2016 period, the accounted activities and results in that trend for 2015, as well as the theoretical treatments outlined in the specialized literature have been studied and analyzed. Multiple conclusions and summaries have been made regarding the forms, means, participants and trends, the positive effects and the characteristics of the interaction that correspond with the theory and practice of financial control as a whole and, in particular, with the tax-and-social-security control done by the NRA.

Ключови думи

Финансов контрол, ефективност, взаимодействие, Национална агенция за приходите
Свалете 4_IA_br_1 2018_BG.pdf