Най-новият брой
Том
27
година
2021
Брой
1

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Външнотърговски ограничения пред икономическия растеж на България

Резюме

Използван е регресионен анализ за оценка на еластичностите на износа и на вноса на България, като е установен дългосрочният равновесен икономически растеж на страната, съгласно закона на Търлоул. Тестването е с две извадки от данните с цел потвърждаване на хипотезата в изследването, че дълговата криза в еврозоната влияе негативно на българската икономика в дългосрочен аспект и ограничава икономическия є растеж. Защитава се тезата, че икономическа политика, основана на експортно ориентиран растеж, е подходяща за българската икономика с оглед текущите икономически и политически условия. Препоръчват се диверсификация на пазарите на българския износ и кандидатстване на България за еврозоната. 

Foreign trade constraints on economic growth of Bulgaria

A regression analysis is used to assess the elasticity for exports and for imports of Bulgarian, as the long-term equilibrium economic growth of the country is established, according to Thirlwall’s law. The testing is made with two samples of data to confirm the hypothesis in the paper, that the Euro area debt crisis negatively affected Bulgarian economy in the long term and limited its economic growth. The thesis is maintained, that an economic policy, based on export-oriented growth, is suitable for Bulgarian economy, in order of the current economic and political conditions. A diversification of Bulgarian export markets and an application of Bulgaria for Euro area are recommended.

Ключови думи

дългова криза в еврозоната, външна търговия на България, експортно ориентиран модел на растеж, регресионен анализ
Свалете 3_IA_br_1 2018_BG.pdf