Най-новият брой
Том
27
година
2021
Брой
1

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Киберсигурността в енергийния сектор – в търсене на решения

Резюме

 Обект на статията се явява енергийният сектор, а специфичният предмет е киберсигурността като негово изключително релевантно измерение в съвременната епоха, кореспондиращо и с едно от най-модерните направления на изследване в рамките на проблематиката. През последното десетилетие темата за негативните аспекти на използването на информационните и комуникационните технологии привлича все по-сериозно внимание на глобално ниво с оглед на мащабното разрушително въздействие на кибератаките. Те генерират своите преливащи ефекти и към плоскостта на енергетиката. С оглед на тези тенденции целта на изследването е да се разгледат предизвикателствата по линия на адаптирането и на енергийния сектор към новите реалности. Представени са основните вектори на енергийната киберсигурност с акцент върху заплахите за критичната инфраструктура. Авторът дискутира различни аспекти на планираните и реализирани мерки за оптимизиране на механизмите за противодействие на енергийните кибератаки през перспективата на еволюцията в последните години. Очертана е концептуалната рамка на усилията и на ниво национални политики за справяне с компликациите, породени от тези нови видове заплахи.

Cybersecurity in the Energy Sector – In Search of Solutions

The analysis focuses on the energy sector, looking through the prism of the cybersecurity as its extremely relevant dimension in the contemporary world, corresponding also with one of the modern directions of research within the framework of this scientific field. In the last decade, the subject of the negative aspects of using information and communications technologies provokes special attention on a global level in view of the large-scale destructive impact of cyber-attacks. They also cause spillover effects on the energy sector. In the light of these new developments, the paper explores its challenges to adapt to the new realities. It showcases the main vectors in energy cybersecurity with emphasis on threats to critical infrastructures. The author discusses different aspects of the measures undertaken and planned to improve the mechanisms to counteract cyber-attacks from the perspective of the evolutions in the last years. The research work outlines the conceptual frame of the attempts at a national policy level to deal with the complications, caused by these new types of threats.

Ключови думи

киберсигурност, енергиен сектор, енергийна сигурност, информационни и комуникационни технологии, SCADA
Свалете 2_IA_br_1 2018_BG.pdf