Най-новият брой
Том
26
година
2020
Брой
3

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Христо Христов (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Институционална среда и детерминанти на проектното управление във водния сектор

Резюме

Съвместното интегрирано управление на използването и опазването на природните ресурси се осъществява във водния сектор чрез разработването и реализирането на проекти. Проектното управление създава предпоставки за по- голяма гъвкавост и възможности за предоставяне на по-конкурентни качествени услуги, за създаване на устойчиви иновации и др. В контекста на българската действителност, управлението и финансирането на водни проекти е изправено пред редица предизвикателства и трудности, които са обект на интерес от страна на различни научни направления. Целта на статията е да анализира и оцени средата за управление на проекти във водния сектор и на тази база да се направят обобщени изводи и препоръки за подобряването й. Съдържанието на изследването е структурирано както следва: 1) Литературен  преглед на институционалната среда за управление и финансиране на проекти във водния сектор; 2) Анализ и оценка на средата за управление и финансиране на водни проекти; 3) Дискусия на резултатите и препоръки. В последната част се правят обобщени изводи и препоръки за подобряване на средата за управление и финансиране на проекти във водния сектор, свързани с прехода от традиционен подход на управление на проекти към по-устойчив, за изграждането на мултидисциплинарен екип от специалисти, внедряване на иновации и творчество на фазата на проектирането, за повишаване на осведомеността и участието в обучения.

Institutional Environment and Determinants of Project Management in Water Sector

Joint integrated management of use and conservation of natural resources takes place in the water sector through the development and implementation of projects. Project management creates prerequisites for more flexibility and opportunities for providing more competitive quality services, creating sustainable innovations. In the context of Bulgarian reality, the management and financing of water projects is faced with a number of challenges and difficulties, which are the subject of interest from different scientific fields. The aim of the article is to analyze and evaluate the project management environment in the water sector and on this basis to make conclusions and recommendations on how to improve it. The content of the paper is structured as follows: 1) Literature review of the institutional environment for the management and financing of projects  in water sector; 2) Analysis and assessment of the environment for management and financing of water projects; 3) Discussion of results and recommendations. The last part summarizes conclusions and recommendations for improving the management and financing of projects in water sector related to the transition from a traditional project management approach to a more sustainable one, the construction of a multidisciplinary team of specialists, the introduction of innovations and creativity during the design phase, increasing the awareness and participation in training.

Ключови думи

управление на проекти, адаптивен мениджмънт, SWOT анализ, воден сектор
Свалете 1_IA_br_1 2018_BG.pdf