Най-новият брой
Том
26
година
2020
Брой
1

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Христо Христов (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Суверенни суапове за дългово неизпълнение – взаимодействие, динамика и прогностичност с европейските капиталови пазари за периода 2003-2016 г.

Резюме

Суверенни суапове за дългово неизпълнение – взаимодействие, динамика и прогностичност с европейските капиталови пазари за периода 2003-2016 г.

Настоящото изследване е на­сочено към тестване връзката между CDS и капиталовите пазари и способността на CDS да предскажат настъпването на финансов колапс на следните европейски капиталови пазари: Германия, Франция, Белгия, Великобритания, България, Румъ­ния, Италия, Испания, Португалия, Гърция и Ирландия за периода 2003-2016 г. Чрез прилагане на корелационен анализ и Грейн­джър Тест установяваме различна степен на детерминираност и посока на влияние между двата вида финансови пазари в за­висимост от разглеждания времеви пери­од; пазарен тренд и степен на развитие. След това прилагаме логистична регресия, с която разкриваме по-добра „предиктивна“ способност на суаповете за дългово неиз­пълнение за държавите с развити капита­лови пазари, в сравнение с държавите от еврозоната и България и Румъния. Резулта­тите показват, че кризата като „иконо­мически феномен“ увеличава значимостта на CDS за развитите капиталови пазари и  представлява „надежден“ измерител и „пър­восигнален“ индикатор за настъпващ риск.

Risk Measurements-credit Default Swaps versus Capital Markets – Relationship, Dynamics and Forecast Ability

The aim of this research is to explore the rela¬tionship between credit default swaps (CDS) and capital markets in order to measure the degree of information efficiency associated with the ability of CDS to predict financial collapse of these Euro¬pean capital markets: Germany, France, Belgium, Britain, Bulgaria, Romania, Italy, Spain, Portugal, Greece and Ireland for the following period 2003- 2016. Applying correlation analysis and Granger Causality Test, we find different degrees of determination and direction of influence between the two financial markets. It may be explained by time period (turmoil or financial stabilization), market trend and level of development. Using logistic regression we disclose a better “predictive” ability of credit default swaps for countries with developed capital markets, compared to the other countries from the euro area and the emerging markets (Bulgaria and Romania). The crisis as an “economic phenomenon” increases the im¬portance of CDS on developed capital markets and turns them into a “reliable” measure and an “alarm” indicator of upcoming risk.

Ключови думи

финансова криза, CDS суапове, капиталови пазари, корелаця, Грейнджър тест, Лоджит моделиране
Свалете 11_Alter_br_4_2017_BG.pdf