Най-новият брой
Том
26
година
2020
Брой
1

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Христо Христов (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Креативната класа и концепцията за креативния град

Резюме

Креативната класа и концепцията за креативния град

Концепцията за креативния град става популярна сред хората, които са загрижени за бъдещето на градовете. Креативността, креативните индустрии и културните ресурси все повече се раз­глеждат като средство за развитие на града в постиндустриалната икономика. Значението на града се увеличава и ако до скоро фирмите се конкурираха да нае­мат талантливи хора, които да създават иновации, то след информационната епоха значението на работното място нама­лява, и все по-голямо значение придобива мястото за живот. Тази концепция е най- добре разработена и популяризирана от Чарлз Лендри и Ричард Флорида. Целта на тази статия е да представи концепцията за креативния град с неговото значение за креативната класа, която става ос­новен ресурс в съвременната икономика. Направен е сравнителен анализ, като са съпоставени различни концепции за креа­тивния град с теорията на Ричард Флори­да за креативната класа.

The Creative Class and The Conception of Creative City

The concept of “creative citiе” has become popular among people who are concerned with the future of cities. Creativity, creative industries and cultural resources are increasingly seen as a remedy for urban development in the postin­dustrial economy. The importance of the city has been increasing and if until recently, companies competed to recruit talented people to create innovations, after the information age, the sig­nificance of the workplace has been decreas­ing at the expense of the place for living. The concept was best developed and popularized by Charles Landry and Richard Florida. The objec­tive of this article was to present the concept of the creative city growth with its importance for the creative class, which has become a key driv­ing resource in modern economy. A comparative analysis of the different concepts of creative city with Richard Florida’s creative class theory was made.

Ключови думи

Работа, креативен град, креативна класа
Свалете 10_Alternativi_br_4_2017_BG.pdf