Най-новият брой
Том
26
година
2020
Брой
1

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Христо Христов (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Саморегулацията в действие: нарушения на етичните принципи в рекламата и ПР и нужда от промени

Резюме

Саморегулацията в действие: нарушения на етичните принципи в рекламата и ПР и нужда от промени

Публикацията е посветена на проблемите на саморегулацията и на при­ложението на етичните принципи в рекла­мата и ПР в страната ни. След направен кратък теоретичен преглед, е представен анализ на нарушенията и процедурите в тези две области, осъществени от съот­ветните етични комисии. Въз основа на това са откроени областите, в които най- често се срещат такива, което дава осно­вание да се формулират изводи и три стратегически предложения за усъвършенст­ване на практиката на саморегулацията и приложението на етичните принципи в рекламата и ПР.

Self-regulation in Action: Violations of the Ethical Principles in Advertisement and PR and the Need for Changes

The main topic of the article is the issues of self-regulation and implementation of ethi­cal principles in advertising and PR in Bulgaria. Following brief theoretical overview, an analy­sis of the malpractices and procedures in the both area implemented by the respective Ethi­cal committees is made. Based on this analysis, the areas with highest frequency of violation are highlighted, which gives the possibility to formu­late conclusions and to outline three strategic proposals for improvement of the practices of self-regulation and the implementation of ethi­cal principles in advertising and PR.

Ключови думи

Етика, реклама, саморегулация, ПР
Свалете 9_Alterna_br_4_2017_BG.pdf