Най-новият брой
Том
26
година
2020
Брой
1

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Христо Христов (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Маркетингова организация на услугите

Резюме

Маркетингова организация на услугите

 След години на нарастване на пазарите на различните видове услуги за населението и за бизнес организациите и с оглед на „новите“ приоритети за ренесанс на индустрията като фактор за икономиче­ски растеж все повече се очертават горни­те граници за развитие на сектор „Услуги“. При очертаващите се тенденции и непре­къснато нарастваща конкуренция на фирми, предлагащи разнообразни бизнес и индиви­дуални услуги въпросите за маркетинга на услугите стават все по-актуални. Традиционното разбиране за маркетин­га, неговата организация и приложение в сектора на услугите визира предимно сред­ните и най-вече големите фирми, но то не е приложимо и респ. подходящо за използване от редицата микро- и малки предприятия. Съобразно горното, докладът предста­влява теоретико-методическо изследва­не на възможностите за организационно преструктуриране на микро- и малките фирми от сектор „Услуги“ с цел по-широко застъпване на маркетинга като част от тяхната обичайна дейност. При това до­кладът е структуриран по следния начин:  теоретичните основи на организацията на маркетинга в първи параграф, методически указания за организационно преструктури­ране на маркетинга във втория параграф, и изводи и обобщения в третия, заключите­лен, параграф.

Marketing Organization of Services

After years of growth for markets of differ­ent types of services for the population and for business organizations, and taking into account the “new” priorities for industry renaissance, the upper limits for the development of the “Servic­es” sector have become increasingly delineated as a factor for economic growth. The issues of marketing of services become increasingly topi­cal in light of the emerging trends and the ever-growing competitiveness of firms offering vari­ous business and individual services. The traditional understanding of marketing, its organization and implementation in the “Ser­vices” sector is aimed primarily at medium and, in particular, large firms, but it is not applicable and, respectively, appropriate to use by a num­ber of micro- and small enterprises. In accordance with the aforementioned statement, the report is a theoretical and meth­odological study of the possibilities for organiza­tional restructuring of micro- and small compa­nies from the “Services” sector with the purpose of a more extensive study of marketing as part of their usual activity. As such, the report is structured as follows: the first paragraph covers the theoretical bases of the organization of mar­keting; the second paragraph is about the meth­odological instructions for the organizational re­structuring of marketing; and the third paragraph contains conclusions and summaries.

Ключови думи

организация на маркетинга, маркетингов процес, сектор „Услуги“
Свалете 8_Alternati_br_4_2017_BG.pdf