Най-новият брой
Том
26
година
2020
Брой
1

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Христо Христов (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Тенденции в развитието на електронното правителство в страните от Европейския съюз

Резюме

Тенденции в развитието на електронното правителство в страните от Европейския съюз

В статията се разглежда раз­витието на електронното правителство основно в страните от Европейския съюз. Направен е анализ по общия индекс за раз­витие на електронното правителство (EGDI) за редица страни от Европейския съюз, а и за някои извън него. Подробно е дадено описание на методиката на Орга­низацията на обединените нации, по която се извършва определянето на основния индекс и съставните му части. Извършен е сравнителен анализ по стойностите на EGDI за държавите от Европейския съюз в периода 2012-2016 г., като са представени съответните средни стойности и прогноз­ни за следващите две години. Описани са откроените тенденции и възможностите за приложение на получените резултати. Поставен е акцент върху разработването на нови електронни услуги като важен еле­мент от цялостната концепция за развитие на електронното правителство в Ев­ропейския съюз.

Trends in the Development of the E-government in the Countries of the European Union

The paper examines the issues, related to the development of e-government mainly in the countries of the European Union. The article presents an analysis of the general e-government development index (EGDI) for sev­eral countries of European Union and several countries outside of European Union. The paper presents a detailed description of a methodol­ogy by the United Nations, which defines the definition of the basic index and its constitu­ent parts. The article examines a comparative analysis of the values of EGDI for the countries of European Union over the 2012-2016 period. The analysis shows the respective averages and forecasts for the next two years. The au­thor describes the outlined trends and the pos­sibilities for applying the results obtained. The paper places emphasis on the development of new e-services as an important element of the overall concept of e-government development in the European Union.

Ключови думи

Информационни технологии, Публична администрация, електронно правителство
Свалете 6_Alternativ_br_4_2017_BG.pdf