Най-новият брой
Икономически и социални алтернативи
Том
24
година
2018
Брой
2

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Христо Христов (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Координация по европейските въпроси в България

Резюме

Координация по европейските въпроси в България

Статията анализира подробно координацията между различните държавни институции в България при изготвянето на рамкови позиции, указания и позиции с оглед участието ни в процеса на вземане на решения в ЕС. Основно внимание се отделя на националния координационен механизъм, установен с Постановление №85 от 2007 г. и включващ три нива на координация – работни групи, Съвет по европейските въпроси и Министерски съвет. Отчетени са силните и слабите страни във функционирането на механизма през изминалите десет години от създаването му. Отделено е място на специфичните особености при координацията по въпросите на Общата външна политика и политика на сигурност и по помощите за развитие.

Coordination of European Issues in Bulgaria

The paper focuses of the coordination mech­anisms between the various state institutions in Bulgaria in the adoption of framework positions, instructions and positions, necessary for an ef­fective participation of Bulgaria in all stages of EU decision-making process. Special attention is paid to the national coordination mechanism, established with government decree No. 85 from 2007 which comprises three levels of coordina­tion – work groups, the Council for European Affairs and the Council of Ministers. Ten years after the creation of this mechanism, the paper outlines the strong and the weak points in its functioning. The coordination on matters of the CFSP and the development assistance which lay outside of the national coordination mecha­nism is also covered.

Ключови думи

координационен механизъм, работни групи, Съвет по европейските въпроси, Министерски съвет, рамкова позиция, указания
Свалете 5_Alter_br_4_2017_BG.pdf