Най-новият брой
Том
26
година
2020
Брой
1

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Христо Христов (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Взаимодействие между цените на акциите и паричните дивиденти на избрани български компании

Резюме

Взаимодействие между цените на акциите и паричните дивиденти на избрани български компании

В настоящата статия са раз- гледани 23 компании, които са листвани на БФБ-София към 30 юни 2016 г. и са плащали парични дивиденти най-малко през половината време, през което са били публично търгувани дружества на капиталовия пазар. Изследва се дали инвеститорите преоценяват стойността на акциите с обявяване на решението за разпределяне на ди- виденти. Изведени са основните фактори, които влияят върху решенията на мениджърите за изплащане на парични дивиденти и са причина инвеститорите да преоценяват стойността на акциите с излизането на нова информация.

Reciprocity between Stock Prices and Cash Dividends of Selected Bulgarian Companies

The paper examines 23 ‘dividend’ compa­nies that were listed on the BSE as of June 30, 2016 and paid cash dividends at least half the time during which were publicly traded compa­nies on the stock market. The purpose of the paper is to analyse whether investors reassess share prices following cash dividend announce­ments. Moreover, in order to improve our under­standing of investors’ behavior around dividend announcement date, the article investigates the key factors that determine the size and frequen­cy of dividend payments.

Ключови думи

дивиденти, БФБ-София, акции, дружества, инвеститори
Свалете 4_Alternat_br_4_2017_BG.pdf