Най-новият брой
Том
26
година
2020
Брой
1

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Христо Христов (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Подобряване на качеството на пътническия транспорт в град София чрез внедряване на интелигентни транспортни системи

Резюме

Подобряване на качеството на пътническия транспорт в град София чрез внедряване на интелигентни транспортни системи

Устойчивото подобряване на качеството и социалната ефективност на системата за градски пътнически транпорт е немислимо без прилагането на Интелигентни Транспортни Системи. Ползите от внедряването на такива системи са безспорни. Водещите градове по света използват тези технологии, за да развиват успешно транспортните си системи и да предоставят интегрирани и подобрени услуги, с цел осигуряване на по-качествено обслужване на клиентите си. Интелигентните Транспортни Системи предоставят повече информация на своите клиенти и заинтересованите страни, те осигуряват на потребителите по-бързи и по- достъпни, по-сигурни и по-качествени транспортни услуги, по-чист въздух, по-голяма съгласуваност и сътрудничество. Внедряването им прави градовете по-независими и икономически по-конкурентоспособни. Всичко това поражда все по-нарастващата нужда за т.нар. „интелигентно организирани“ градски решения, които са едновременно ефективни и устойчиви и могат да генерират икономически просперитет и социално благополучие. Нашата страна изостава в използването на ИТ технологии спрямо останалите страни в Европа, но все пак трябва да се отчете фактът, че вече са реализирани първите такива проекти и някои от тези системи вече са в експлоатация. Внедряването на цялостна интегрирана и координирана Интелигентна Транспортна Система ще съдейства за реализация на потребностите на град София от Безопасност, Мобилност и Устойчивост.

Improving the Quality of Passenger Transport in the City of Sofia by Adopting Intelligent Transport Systems

The stable improvement of the quality and social efficiency of urban passenger transport systems is unthinkable without the implementa­tion of Intelligent Transport Systems. The ben­efits of adopting such systems are indisputable. The world’s major metropolises use this tech­nology to successfully develop their transport systems and provide integrated and improved systems with the purpose of ensuring high qual­ity service for their customers. Intelligent Transport Systems offer more infor­mation to their customers and all interested par­ties, provide users with faster, more accessible, more secure and high-quality transport services, cleaner air, larger coordination and cooperation. Their adoption makes cities more independent and more economically competitive. All of this raises the ever-growing need for the so-called “intelligently organized” public decisions which are simultaneously effective and stable and can generate economic prosperity and social welfare. Our country lags in the use of IT technology in comparison to other European countries; nev­ertheless, it should be acknowledged that the first few projects of this type have already been realized and some of these systems are already running. Adopting an entire integrated and co­ordinated Intelligent Transport System will coor­dinate the fulfillment of city of Sofia’s need for Security, Mobility and Stability.

Ключови думи

качество, интелигентни транспортни системи, градски пътнически транспорт, устойчиво подобряване
Свалете 3_A_br_4_2017_BG.pdf