Най-новият брой
Том
26
година
2020
Брой
1

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Христо Христов (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Нагласи на българския бизнес за въвеждане на екостандартите в България

Резюме

Нагласи на българския бизнес за въвеждане на екостандартите в България

Целта на доклада е да се направи анализ и оценка на нагласите на българския бизнес за въвеждането на екостандартите в България. На тази основа се правят обобщени изводи за перспективите за тяхното развитие в нашата страна.

Attitudes of Bulgarian Business for Ecostandards Implementation in Bulgaria

The aim of the report is to analyze and eval­uate attitudes of Bulgarian business for ecostandards implementation in Bulgaria. On this basis, are made general conclusions about the prospects for their development in our country.

Ключови думи

система за управление на околната среда, Схема за управление на околната среда и одитиране, стандарт ISO 14001
Свалете 2_Alt_br_4_2017_BG.pdf