Най-новият брой
Икономически и социални алтернативи
Том
24
година
2018
Брой
2

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Христо Христов (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Образователна структура на длъжностите в организациите – информационни източници за наблюдение и анализ (“... колко висшисти работят на длъжности, изискващи средно или по-ниско образование”)

Резюме

Образователна структура на длъжностите в организациите – информационни източници за наблюдение и анализ

Периодичните проучвания и публикации за заетостта на висшисти на длъжности, за които не се изисква висше образование, са полезен и необходим изследователски ракурс на професионалната реализация на лицата с висше образование и са ценен източник на информация за бъдещо усъвършенстване на политиките в областта на образованието, обучението и заетостта. Значимостта и отговор- ността на изводите от тези изследвания са предпоставка за нарастване на вниманието към методическата коректност на използваните данни за образователната структура на длъжностите в организациите в страната. Целта на настоящата статия е да се анализират основни източници на информация за изискваното за длъжността образователно ниво (като част от методиката за проучване на образователната структура на длъжностите в страната) и да се откроят техни предим- ства и недостатъци. Популярният източ- ник на данни за образователната структура на длъжностите в организациите встраната – петият знак в осемцифрения код на длъжността според Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД), се характеризира с редица методически специфики, които го пред- ставят като некоректен и неподходящ за проучване и определяне на образователната структура на длъжности, които не са определени в нормативен акт (например – длъжности извън регулираните професии). В първата част на настоящата статия се представя методическа характеристика на основни източници на информация за изискваното за длъжността образователно ниво, а във втората част се систематизират конкретни предложения за усъвършенстване на методическия подход при дефиниране и наблюдение на образователната структура на длъжностите в страната, вкл. препоръки за прецизиране на формулировки на текстове в Правилника за прилагане на НКПД.  

Educational Structure of the Positions in Organization – Information Sources for Monitoring and Analysis

Periodic surveys and publications on the employment of persons with higher education in positions where higher education is not required are a useful and necessary research focus on the professional realization of higher education graduates and a valuable source of information for future improvement of policies in the field of education, training and employment. The sig­nificance of the findings of these studies is a prerequisite for increasing the attention to the methodical correctness of the data used for the educational structure analysis of the positions in the organizations in the country. The purpose of this article is to analyze basic sources of infor­mation on the required educational level (as part of the methodology for studying the educational structure of the positions in the country) and to  highlight their advantages and disadvantages. The popular source of data on the educational structure of positions in organizations in the coun­try – the fifth digit in the eight-digit code of the job in National Classification of Occupations and Positions (NCOP), is characterized by a number of methodological specificities which represent it as incorrect and inappropriate for studying the educational structure of positions that are not defined in a normative act (for example – posi­tions outside the regulated professions). In the first part of this article a methodological char­acteristic of basic information sources about the required level of education for the position is presented and in the second part there are indicated specific proposals for improvement of the methodical approach in defining and moni­toring the educational structure of the positions in the country – recommendations for refinement of texts in the Rules for application of NCOP.

Ключови думи

длъжност, длъжностна характеристика, изисквана образователна степен за длъжност
Свалете 1_Alternativi_br_4_2017_BG.pdf