Най-новият брой
Икономически и социални алтернативи
Том
24
година
2018
Брой
2

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Христо Христов (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Значение на висшето образование за производителността на труда в България

Резюме

 Прoизвoдитeлнoсттa на тру­да e eднa oт нaй-вaжнитe икoнoмичeски кaтeгoрии, oкaзвaща рeшaвaщo влияниe зa прoспeритeтa, кoнкурeнтoспoсoбнoс- ттa и пoдoбрявaнe блaгoсъстoяниeтo нa хoрaтa. Прoблeмитe, свързани с нея, имaт вaжнo знaчeниe и зa България, тъй като пoстигaнeтo нa пo-висoкa прoизвoдитeлнoст на труда както в oтдeлни­тe oргaнизaции и oтрaсли, така и в икoнoмикaтa кaтo цялo e нaй-същeствeнoтo дoкaзaтeлствo зa жизнeспoсoбнoсттa нa икономиката. Пoстигaнeтo нa пo-висoкa прoизвoди­тeлнoст на труда e вaжнa прeдпoстaвкa и зa пoдoбрявaнe жизнeния стaндaрт нa хoрaтa. Илюзия e дa oчaквaмe същeствeнo пoдoбрeниe нa жизнeния стaндaрт в стра­ната и успeхи в бoрбaтa с бeднoсттa, бeз дa пoстигнeм oсeзaeми рeзултaти, кoитo дa дoвeдaт дo нейното пoвишaвaнe. Рас­тежът нa прoизвoдитeлнoсттa на труда e прeдпoстaвкa и зa рeшaвaнe нa прoблeми­тe със зaeтoсттa и бeзрaбoтицaтa. Но за да се случи това, е нужно паза­рът на труда да предоставя качествени кадри, които да обезпечат тази произво­дителност. Тук вече основна роля играе взаимодействието между пазара на труда и пазара на образователни услуги, и затова фокусът следва да се насочи върху усъвър­шенстването на висшето образование у нас и създаване на подготвени за професио­нална реализация хора, които да спомогнат за увеличаване на производителността на труда.

Role of Higher Education to Increase Productivity in Bulgaria

Productivity is one of the most important economic categories with marked impact on prosperity, competitiveness and social welfare. Productivity-related aspects are of paramount importance to Bulgaria, too, as better results in both individual organizations and sectors and the economy as a whole are a crucial proof of the viability of the economy. Achieving higher productivity is an important prerequisite for a higher living standard of the society. It would be illusionary to expect sig­nificant improvement of living standards in the country and successes in combating poverty without achieving tangible results that would raise productivity. Productivity growth is a pre­requisite for solving the problems of employment and unemployment. But for that to happen the labor market should provide adequately trained workforce, bound to ensure the required performance. With the inter­action between the labor market and the market of educational services playing a major role, the focus should be set on better academic achieve­ment and the inflow of adequately trained young people that would boost productivity.

Ключови думи

Образование, конкурентоспособност, качество, производителност на труда, растеж
Свалете 13_Alternativi br3 2017_BG.pdf