Най-новият брой
Икономически и социални алтернативи
Том
24
година
2018
Брой
2

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Христо Христов (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Ценност или стойност – Г. Бакалов срещу Д. Благоев

Резюме

В началото на ХХ век в Бълга­рия Димитър Благоев и Георги Бакалов пре­веждат „Капиталът“ на К. Маркс, като за възловите понятия в този монументален труд те използват две различни поредици от термини. Д. Благоев използва пореди­цата – ценност, потребителска ценност, разменна ценност, принадена ценност и т.н. Г. Бакалов използва поредицата – стой­ност, потребителска стойност, разменна стойност, принадена стойност и пр. Меж­ду тях се води дискусия коя от двете поре­дици е правилният превод на „Капиталът“ на Маркс. В средата и втората половина на ХХ век в България вече се използва само едната поредица от термини – стойност, потребителска стойност, разменна стой­ност, принадена стойност. В статията се опитваме да покажем, че този спор не е само терминологичен, а е същностен; че той е резултат от взаимното разгранича­ване на двете основни школи в икономиче­ската наука – на радикалната и на либерал­ната парадигма; че в резултат на взаим­ното разграничаване на терминологията, общото поле на двете школи е „свито“, и че това е вредно както за едната, така и за другата школа. Според нас, правилни­ят превод на понятията в „Капиталът“ е чрез поредицата: ценност, потребител­ска ценност, разменна ценност, принадена ценност и т.н. По този начин в известна степен се възстановява общото проблем­но поле на двете школи.

Worth or Value – G. Bakalov versus D. Blagoev

In the early twentieth century in Bulgaria Dimitar Blagoev and Georgi Bakalov translated K. Marx’s “Capital”, while for the key concepts in this monumental work they use two different series of terms. Blagoev used series – worth, customer worth, exchange worth, surplus worth, etc. Georgi Bakalov used series – value, customer value, exchange value, surplus value, etc. There was a debate among them which of the two sequences is the correct translation of Marx’s “Capital”. In the mid-to-late twentieth century in Bulgaria only one series of terms is already used – value, con­sumer value, exchange value, surplus value. In this article we try to show that this dispute is not just terminological, but it is essential. That it is the result of mutual differentiation of the two main schools of economics – the radical and liberal paradigms. As a result of the mutual differentia­tion of terminology the common field of the two schools is “reduced” and this is detrimental for both schools. In our opinion, the correct transla­tion of the terms in the “Capital” is through the series – worth, customer worth, exchange worth, surplus worth, etc. Thus, the common problem field of the two schools restores to some extent.

Ключови думи

Понятия и термини на политическата икономия и макроикономиката, либерална и радикална икономически школи, общо проблемно и терминологично поле на двете школи
Свалете 12_Alternativi br3 2017_BG.pdf