Най-новият брой
Икономически и социални алтернативи
Том
24
година
2018
Брой
2

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Христо Христов (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Икономически ефекти от раздробяване на собствеността

Резюме

Публикацията разглежда раз­дробяването на собствеността от гледна точка на теорията за правата на собстве­ност като част от институционалната икономическа теория. Представят се три варианта за раздробяване на собственост­та, свързаните с тях негативни ефекти върху икономическата ефективност са в областта на акционерната собственост, „трагедията за анти-общодостъпната собственост“ и конфликта между полез­ност и ефективност при раздробената лична собственост. Накрая се дават пре­поръки за предотвратяване на негативни­те последици от опасното за икономиче­ската ефективност раздробяване на соб­ствеността.

Economic Effects of Ownership Fragmentation

The publication examines the fragmentation of ownership in terms of the property rights the­ory as a part of the institutional economic theo­ry. Three versions for fragmentation of property are presented, related negative effects on eco­nomic performance in the field of shareholder ownership, “The Tragedy of the Anticommons” property and the conflict between utility and ef­ficiency in the fragmented personal property. Finally, we make recommendations to prevent negative consequences of dangerous economic efficiency fragmentation of ownership.

Ключови думи

права на собственост, раздробяване на собствеността, акционерна собственост.
Свалете 11_Alternativi br3 2017_BG.pdf