Най-новият брой
Икономически и социални алтернативи
Том
24
година
2018
Брой
2

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Христо Христов (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Софтуерни системи за управление на бизнес процеси и възможностите за внедряването им във висшите училища в България

Резюме

Възникването на софтуерните системи и прилагането им за подобряване на дейността на различните организации стартира бурен и необратим процес по не­престанното им усъвършенстване. Еволю­цията на софтуерните системи води след себе си промени и в самите организации, които ги използват. В последните години сложността и динамиката на средата, в която функционират разнородните органи­зации, водят до излизането на преден план на софтуерните системи за управление на бизнес процеси. Комплексните им свойства позволяват внедряването им в организации от различен тип и сектори. Статията раз­глежда възможностите за внедряване на системи за управление на бизнес процеси във висшите училища в България. Анализи­рат се резултати от проведено проучване сред акредитираните български висши учи­лища, което цели да определи готовността за внедряване на такова решение, нуждата от подобно решение, както и наличието на условия за техническа реализация.

Software for Business Process Management and the Potential for Implementation in Bulgarian Universities

The emergence of computer software and its application in various organizations for optimiza­tion of activities leads to a rapid and irreversible process of constant computer software improve­ment. The evolution of computer software leads to evolution of the organizations that use it. In re­cent years the complex and dynamic environment for various organizations brings forward the use of business process management software. The rich features of such software allow for its implemen­tation in different organizations in various econ­omy sectors. This article explores the potential for implementing business process management software in the Bulgarian universities. Results from a survey among accredited universities is analyzed to determine the implementation readi­ness for such a solution as well as the need for it and the technical conditions for implementation.

Ключови думи

софтуер, Управление на бизнес процеси, ВУЗ
Свалете 9_Alternativi br3 2017_BG.pdf