Най-новият брой
Икономически и социални алтернативи
Том
24
година
2018
Брой
2

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Христо Христов (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Междукултурното образование – част от общото образование

Резюме

Статията представя и обсъжда изключително важен и актуален за българското образователно пространство проблем за изграждане на европейска интеркултурна компетентност за чужд език. Поставен е в сянката на общата езикова политика на обединена Европа. Междукултурното учене е възможно, когато човек е готов за контакт с хора от другата култура, което включва познания за системата на възприемане, на мислене, на оценка и на действие
на представителите на чуждата култура. Това предполага интегриране на собствената система на ориентиране и приложението є в чуждата културна система.

Intercultural Education – Part of the General Education

The paper is about cross-cultural compe­tency for foreign language in the context of the Common European Framework of Reference for languages, the European language Portfolio. Learning about different cultures, attitudes, per­spectives and ways of living should be included in the curriculum and respect for differences should be encouraged.

Ключови думи

междукултурна комуникация, Европейска референтна рамка за езици, междукултурно учене, междукултурно образование
Свалете 8_Alternativi br3 2017_BG.pdf