Най-новият брой
Икономически и социални алтернативи
Том
24
година
2018
Брой
2

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Христо Христов (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Общ модел за вземане на специфични управленски решения за оперативната дейност: методология и етапи

Резюме

Специфичните управленски ре­шения са краткосрочни решения, свързани с оперативната дейност на предприятието, които нямат рутинен характер, и са пре­калено разнородни. Те включват, например, решенията за добавяне/закриване на опе­ративни сегменти, за производство/дос­тавка на компоненти, ценовите решения във връзка с еднократни специални поръчки и др. Проблемът е, че към момента не съ­ществува универсален модел за вземане на такъв тип решения, който да открои об­щото между всички тях и с това да улесни както тяхното изучаване, така и прилага­нето им в практиката. Обосноваването на общ модел за вземане на специфични упра­вленски решения е основната цел на насто­ящата статия. Приносът на предложения модел към съществуващата литература е в интегрирането на основните етапи на процеса на вземане на управленски решения със специфичната методология на кратко­срочните решения за оперативната дей­ност – използването на съответстваща информация и прилагането на подхода на калкулиране по променливи разходи. В логи­ческа последователност статията съдър­жа: (1) обосновка на необходимостта от  модела, (2) представяне на неговите етапи и характерна методология и (3) открити въпроси, свързани с ползите и възможност­ите за бъдещо усъвършенстване. Изслед­ването прилага изцяло дедуктивния подход.

A General Model for Making Short-Run Operating Decisions: Methodology and Steps

Short-run operating decisions are non-routine managerial decisions of a very diverse nature. They include, for example, the decisions to add/ drop operating segments, to make-or-buy compo­nents, to accept a one-time special order at less than the usual price, among others. There is, how­ever, no agreed-upon decision-making model to facilitate comprehension and practical application of these decisions, making their common charac­teristics explicit. This paper aims to propose and justify such a general model for short-run deci­sion-making. The suggested model contributes to the extant literature by integrating the basic steps in the managerial decision-making process and the unique methodology of short-run operat­ing decisions – the relevant-information approach and the contribution approach. More specifically, this paper (1) explores the need of the model, (2) presents the proposed model with its four steps and methodology, and (3) briefly discusses its benefits, as well as suggesting some directions for future research. The study is entirely qualita­tive and fully applies deductive reasoning.


Ключови думи

управленско счетоводство, специфични решения за оперативната дейност, съответстващи разходи, калкулиране по променливи разходи.
Свалете 7_Alternativi br3 2017_BG.pdf