Най-новият брой
Икономически и социални алтернативи
Том
24
година
2018
Брой
2

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Христо Христов (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Приложение и значение на корпоративната социална отговорност в туристическите предприятия за развитието на туризма и повишаване на конкурентоспособността му

Резюме

Статията изследва и доказва значението на стратегията на корпоратив­ната социална отговорност на входящите туроператори с цел повишаване конкурен­тоспособността на продукта на туристи­ческия бизнес в България. Предметът третира въпросите, свър­зани с промените в развитието на туризма по повод КСО на туроператорския сектор, приложена като стратегия за повишаване на конкурентоспособността на българския туристически продукт, с цел устойчивост на бизнеса. Обект на изследване са воде­щите туроператори, които са внедрили корпоративната социална отговорност в дейността си и чрез нея стимулират разви­тието на дестинациите, както и на достав­чиците на туристически продукти – мест- ните туристически фирми.

Application and Significance of Corporate Social Responsibility in Tourism Enterprises for Tourism Development and for Increasing Its Competitiveness

The article examines and demonstrates the significance of the strategy of Corporate Social Responsibility applied by the incoming tour op­erators to increase the competitiveness of the tourism business` product in Bulgaria. The subject treats questions related to the changes in tourism development based on the travel agency sector implementation of the CSR as a strategy for increasing the competitiveness of Bulgarian tourist product for ensuring the sustainability of the business. The research is based on the leading tour operators that have already implemented the CRS into their opera­tions and through it they stimulate the develop­ment of destinations and suppliers of the tour­ism products – the local tourist businesses.


Ключови думи

корпоративна социална отговорност, туроператори, доставчици на туристически услуги, конкурентоспособност.
Свалете 6_Alternativi br3 2017_BG.pdf