Най-новият брой
Икономически и социални алтернативи
Том
24
година
2018
Брой
2

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Христо Христов (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Анализ и оценка на вредното въздействие на транспорта върху околната среда в градовете

Резюме

Като всеки голям град с увелича­ващо се население и София се изправи пред големия проблем с интензификацията на ав­томобилния трафик и значителното влоша­ване на качествата на околната среда. Ав­томобилите са един от основните замърси­тели в града, отделяйки над 200 вредни ве­щества в резултат от изгарянето на течни горива, имащи нефтен произход. Задръства­нията, които насищат все повече градска­та среда, не само в т. нар. пикови часове, значително допринасят за усложняването на този проблем. Допълнително те са причи­ната за увеличаване на шума, възникване на повече пътно-транспортни произшествия и загуба на време в удълженото придвижване от една точка до друга. Засега ефектът от развитието на линиите на метрополитена и цялостното подобряване на пътната инфра­структура в града е нищожен, поради прави­лото, че допълнителният капацитет привли­ча и допълнителни превозни средства. Това увлича все повече привърженици към идеята, че е необходим нов подход при управлението и развитието на транспортната система на града. Той се характеризира с по-малко инвестиции в разширяване на пътната ин­фраструктура и преобладаващо финансира­не на алтернативни транспортни решения. За да имат ефект, мерките за намаляване на вредното въздействие на транспорта върху околната среда в град София трябва да са съчетани с подходяща икономическа и данъчна политика.

Analyzing and Evaluating the Harmful Influence of Transport on the Environment in the Urban Areas

Like any major city with growing population, Sofia has also faced the big issue of intensify­ing automobile traffic and significant worsening of the qualities of the environment. Automobiles are one of the primary pollutants in an urban en­vironment, emitting over 200 harmful substances as a result of burning liquid fuels derived from petroleum. Traffic jams that are increasingly satu­rating the urban environment, and not just in the so-called rush hour, contribute significantly to the complication of this problem. In addition, they are the reason for the increase in noise, the rising number of traffic accidents and the loss of time in the prolonged movement from one point to anoth­er. At present, the effect from the development of subway lines and the overall improvement of road infrastructure in the city is minute because of the rule that additional capacity attracts additional means of transport. This draws more and more supporters to the idea that a new approach is necessary in the management and development of the city’s transport system. It is characterized by fewer investments in the expansion of road in­frastructure and a prevalent financing of alterna­tive transport solutions. In order for the measures to be effective, they have to be coordinated with the appropriate economic and tax policies.


Ключови думи

околна среда, градски транспорт, замърсяване, емисии
Свалете 5_Alternativi br3 2017_BG.pdf