Най-новият брой
Икономически и социални алтернативи
Том
24
година
2018
Брой
2

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Христо Христов (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Възможности за подобряване на естетическата среда на туристическите обекти в България

Резюме

Настоящата статия предста­вя в синтезиран вид резултатите от уни­верситетски изследователски проект на тема „Проучване на европейските практи­ки в естетизирането на туристическите обекти“. В нея са изследвани теоретични­те основи на естетизацията, предимства­та от използването є в туризма, наложи­лите се добри практики в европейското естетично пространство и основните тенденции, на които българските пред­приемачи трябва да обърнат внимание. В резултат на проведеното проучване са из­ведени конкретни насоки за подобряване на естетическата среда на туристическите обекти в страната ни, което в значителна степен ще подобри тяхната конкурентос­пособност и визуалната привлекателност в съответствие с националните изисква­ния и потребителските потребности.

Opportunities to Improve the Aesthetic Environment of the Tourist Sites

The following article presents part of the results displayed in the University Research Project on the topic “Research on the European practices in the aestheticism of the tourist sites”. The latter research focuses on the theoretical basis of aestheticism, the advantages of its ap­plication in tourism, the good practices imposed in the European aesthetic area and the main trends, which should be taken into consideration by the Bulgarian entrepreneurs. As a result of the research, specific guidelines for improve­ment in the aesthetic surroundings of the tour­ist sites in our country were drawn. These will substantially improve the competitiveness and the appeal of the sites in accordance with the national requirements and consumer needs.

Ключови думи

тенденции, естетизация, туристически обекти, добри практики
Свалете 4_ Alternativi br3 2017_BG.pdf