Най-новият брой
Икономически и социални алтернативи
Том
24
година
2018
Брой
2

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Христо Христов (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Стратегически решения за оборотния капитал в условията на финансова и икономическа криза в България

Резюме

Стратегиите за управление на оборотния капитал се свеждат до следване на определени съотношения между основни­те категории активи и пасиви, съответно величините на оборотния и нетния обо­ротен капитал. Поставя се акцент върху съотношението между дългосрочните и краткосрочните инвестиции и срочността на пасивите на компанията в постигането на баланс между ликвидността и рентабил­ността при съответните ограничения и шокове от външната среда. В условията на българската икономика компаниите изби­рат балансирана стратегия за управление на оборотния капитал с висок дял на дъл­госрочното финансиране, нисък риск, ста­билно покритие на постоянните активи и оптимална положителна стойност на нет­ния оборотен капитал. При предприятията с нисък дял на оборотното финансиране в общите активи се забелязва по-агресивна стратегия за управление с динамично про­менящ се нетен оборотен капитал и два пъти по-ниска възвръщаемост спрямо фир­мите с висок дял на инвестициите в крат­котрайни активи. Като цяло финансовият мениджмънт постига целта си за поддър­жане на ликвидността чрез вътрешни ре­сурси, но не успява да създаде необходимия импулс за подобряване на финансовите ре­зултати и увеличаване на стойността на бизнеса. 

Strategic Decisions for Working Capital Management during Financial and Economic Crisis

The management of working capital during crisis became more important because of limited access to financing for many real companies and the inefficient approach to management before 2007. The unexpected and rapid change in credit conditions caused the need to look for new and flexible solutions to stabilize the business. Imme­diate activities concerning liabilities and invest­ments had to be bounded by strategic decisions to achieve sustainability of profitability and financial position. Strategies for managing working capital are usually limited to studies of certain ratios be­tween the main categories of assets and liabilities, respectively the values of working and net working capital. The emphasis is on the relationship be­tween long-term and short-term investments and the timing of companies’ liabilities while achieving a balance between liquidity and profitability in the relevant restrictions and shocks from the external environment. In terms of the Bulgarian economy companies choose a balanced strategy for man­aging the working capital with a high proportion of long-term financing, low risk, stable coverage of fixed assets and optimum positive value of net working capital. Companies with low share of working capital apply more aggressive manage­ment strategy with dynamically changing net work­ing capital and twice lower returns compared to companies with a high proportion of investment in current assets. Overall, financial management achieves its goal of maintaining liquidity through in­ternal resources, but failed to create the necessary momentum to improve financial performance and increase the value of the business.


Ключови думи

финансова и икономическа криза, стратегии за управле¬ние на оборотния капитал, оптимизация на оборотния капитал
Свалете 3_Alternativi br3 2017_BG.pdf