Най-новият брой
Икономически и социални алтернативи
Том
24
година
2018
Брой
2

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Христо Христов (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Националната конкурентоспособност – атрактивност или/и агресивност

Резюме

Обект на статията е нацио­налната конкурентоспособност, която свързваме с разбирането, че тя е възмож­ността да се поддържат високи равнища на производителност на труда и капитала, а чрез системните иновации да се пости­га устойчив икономически растеж, съче­тан с нарастване на реалните доходи на населението. В нея стои определено рав­нище на конкуренция и в този смисъл това е предметът на изследването. Целта е да се разкрият предпоставките за водената конкуренция и постигането на високата конкурентоспособност. Те са намерени в модела, към който се стремят и водят в политиките си стопанствата.

National Competitiveness – attractiveness or/and aggressiveness

The Object of the article is the National competitiveness, which we relate to the under­standing that it is the possibility for maintaining high levels of labor and capital efficiency, and to reach stable economical progress through systematic innovations, and this to be combined with an increase of the real income of the popu­lation. It includes a certain level of competition and thereby it is the subject of the research. The purpose is to find out the prerequisites of the competition in progress and the reaching of the high competitiveness. They could be found in the model pursuit and followed by the busi­nesses – of attractiveness or of aggressiveness.

Ключови думи

конкурентоспособност, конкурентни предимства, световно стопанство, преки чуждестранни инвестиции.
Свалете 2_Alternativi br3 2017_BG.pdf