Най-новият брой
Икономически и социални алтернативи
Том
24
година
2018
Брой
2

Архив

Архив на
сп. "Икономически алтернативи"

 

Главен редактор:
проф. д-р Тодор Калоянов

Редакционна колегия:
проф. д-р Тодор Калоянов (УНСС) - председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Благой Колев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева
(Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Христо Христов (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Google Scholar

RePec

Simple Impact Factor: 0.11

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: esalt@unwe.bg

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”


Политика на списанието

Формиране на медийния образ на Васил Левски

Резюме

Текстът проследява изграж­дането на медийния образ на Васил Левски от Възраждането до началото на ХХ век. В конкретика това означава да се покаже как се създава и развива първоначалната пред­става за Левски в българското общество. Също така – каква е ролята му в истори­ята и душевността на нашия народ, кой е фокусът, през който различните епохи въз­приемат Апостола, има ли мостове и при­емственост между тях, кои са мотивите, които моделират възгледите за него и на­чина, по който те се променят. Откроени са социалните и политическите измерения на Апостола. Разграничени са различните гледни точки, от които се тръгва към пре­ценката за неговата личност, идеология и революционно дело – социалната, худо­жествената и тази на неговите съвремен­ници и съратници.

Forming the Media Image of Vasil Levski

Levs­ki’s media image from the Bulgarian Renaissance up to the early 20th century. More specifically, this means showing how the initial idea about Levski is created and developed in Bulgarian society, as well as what his role in our people’s history and mentality is, the focus through which different eras perceive the Apostle, are there bridges and acceptability between them, what the motives that model the perceptions about him are and the way in which they change. The social and politi­cal dimensions of the Apostle are outlined. The different points of view from which the perception about his character, ideology and revolutionary activity originate are distinguished – social, artistic and those of his peers and associates.

Ключови думи

История, свобода, Левски, печат, образ, памет, общество, представа, ме¬дии, литература, революция, освобождение, душевност, характер
Свалете 1_Alternativi br3 2017_BG.pdf