Най-новият брой
Том
30
година
2024
Брой
2

Архив

 

Главен редактор:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова

Редакционна колегия:
проф. д-р Матилда Иванова Александрова-Бошнакова  -председател

проф.д.и.н. Иван Георгиев (УНСС)

проф. д-р Искра Белева (Институт за икономически изследвания на БАН)

проф. д-р Христина Балабанова (УНСС)

проф. д-р Красимир Маринов (УНСС)

доц. д-р Димитър Благоев (УНСС)

Научен секретар: доц. д-р Ваня Лазарова 

   

ISSN (print): 1314-6556

ISSN (online): 2534-8965

   

Индексиране в 

EBSCO

Crossref

CEEOL

RePec

Материалите в  списание "Икономически и социални алтернативи" се публикуват с отворен достъп при условията на международен публичен лиценз Creative Commons CC BY 4.0

Адрес на редакцията:
София 1700, Студентски град "Христо Ботев", УНСС, кабинет 3046

тел. (02) 8195-654, 
email: [email protected]

Към уважаемите читатели и автори на сп. “Икономически и социални алтернативи”

Списание „Икономически и социални ал­тернативи“ при УНСС приема само ори­гинални авторски разработки, които не са публикувани вече или не са подадени едно­временно за публикуване на друго място.

Редакцията извършва електронна про­верка за уникалност на представените за публикуване разработки.

Всеки автор при предаване на материала си трябва задължително да попълни онлайн формуляр „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ“. Без този формуляр няма да бъдат приемани материали.

https://forms.office.com/r/zLFPweMRfd 

Политика на списанието

Марсел Мос и новата институционална икономика

Резюме

Статията представя идеите на Марсел Мос в контекста на новата ин­ституционална икономика. Мос, един от ос­нователите на съвременната френска соци­ология и социална антропология, формулира в първите десетилетия на XX век осново­полагащи концепции във връзка с произхода и функцията на парите. В статията твър­дим, че идеите на Мос за ролята на парите в обществото са съвместими и допълващи аналитичните структури, развити в рам­ките на новата институционална иконо­мическа теория. Разглеждаме две от тези взаимосвързани и допълващи се теоретични области – първо, формирането и ролята на предпочитанията и второ, значението на институцията на парите за обществото.

Marcel Mauss and New Institutional Economics

This paper puts Marcel Mauss’ ideas in the context of New Institutional Economics. Marcel Mauss, one of the founders of modern French Sociology and Social Anthropology, outlined fundamental ideas on the origin and function of money in the first decades of the 20th century. This paper argues and Mauss’s concept and role of money in a society, is complementary to ana­lytical concepts developed in New Institutional Economic theory. The paper elaborates on two of these complementarities, firstly, the formation and the role of preferences, and, secondly, the role of the institution money for a society.

Ключови думи

пари, Нова институционална икономика, Марсел Мос, институции
Свалете Kolectiv_Alternativi_4_ 2016_bg.pdf