Университетски център за мобилност на студенти и преподаватели

КОНКУРС ЗА УЧАСТИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ В МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРЕПОДАВАНЕ МЕЖДУ ПРОГРАМНИ И ПАРТНИРАЩИ ДЪРЖАВИ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ ЗА 2018-2019 ГОДИНА

УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ

към УНСС

ОТКРИВА

СЕЛЕКЦИОННА ПРОЦЕДУРА (КОНКУРС)

за участие на преподаватели в мобилност с цел преподаване между програмни и партниращи държави по програма “Eразъм+”,

за учебната 2018-2019 година

 

            На основата на договор No 2018-1-BG01-KA107-047175 между ЦРЧР и УНСС УЦМСП открива процедура за кандидатстване и подбор на преподаватели, които желаят да изнесат кратък курс от лекции в STICHTING INTERNATIONAL BUSINESS COLLEGE Косовска Митровица – Косово през учебната 2018-2019 година. За този период, съгласно финансово споразумение с Център за развитие на човешките ресурси, УНСС ще финансира  1 мобилност за преподаване в Косово.

В мобилност с цел преподаване по програма “Eразъм+” могат да участват  всички преподаватели от УНСС, независимо от академичната им длъжност (професори, доценти, главни асистенти и асистенти) и научната им степен, назначени на пълен щат, на непълен щат или като нещатни (хонорувани) преподаватели.

            Преподавателите трябва да владеят добре английски език.

            Кандидатите за участие в конкурса подават следните документи:

  • Заявление за участие в конкурса – ИЗТЕГЛИ;
  • автобиография (в европейски формат), на български и на езика на преподаване;
  • списък на публикациите след 2010 г., на български и на езика на публикуване;
  • примерна програма на мобилността за преподаване – Teaching Programme на английски език - ИЗТЕГЛИ;
  • документ за степента на владеене на съответния чужд език (препоръчително, при наличност).
  • в случай че вече имате принципна договорка с партньорски университет – потвърждение (подписана от тях програма, е-мейл или друго) от университета, включващо периода на мобилността (препоръчително, при наличност).

            Документите се представят едновременно на хартиен и на електронен носител (без документа за чуждия език).

            Крайният срок за подаване на документи за участие е 20 февруари 2019 г.

Резултатите от класирането ще бъдат обявени до 22 февруари 2019 г. Кандидатите ще бъдат уведомени за резултатите от класирането лично, по електронната поща.

Одобрените за участие преподаватели се командироват от УНСС, като получават финансова помощ (грант) по програма “Eразъм+” за периода на командировката и преподаването им в посочените университети.

 

Галерия снимки от КОНКУРС ЗА УЧАСТИЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ В МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРЕПОДАВАНЕ МЕЖДУ ПРОГРАМН ...