Университетска библиотека

Обновено: сряда, 17 май 2023 11:01

Периодика

Периодични издания

През 2023 година "Университетска библиотека" получава по абонамент и книгообмен следните български и чуждоезикови периодични издания:

  • Изданията са подредени и се ползват на място в читалня „Периодичен печат“, намираща се на втория етаж на библиотеката.
  • Заглавията от списъка представляват активни връзки към оригиналните уеб страници на самите издания.
  • Означенията CEEOL и EBSCO водят към пълния текст на изданията, индексирани в съответните бази данни.


ИЗДАНИЯ НА УНСС

Economic Alternatives   

Бизнес и право   CEEOL  

Годишник на УНСС   CEEOL

Икономически и социални алтернативи   EBSCO

Научни трудове на УНСС   CEEOLГОДИШНИЦИ


Годишен алманах - научни изследвания на докторанти - Стопанска академия „Д. А. Ценов”

Годишник на Стопанска академия „Д. А. Ценов”   CEEOL

Годишник на Бургаски свободен университет   CEEOL

Годишник на Варненски свободен университет  „Черноризец Храбър”

Годишник на Икономически университет - Варна   CEEOL

Годишник на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“   CEEOL

Годишник на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“   

Годишник ВУЗФ

Годишник НБУ - департамент Право   CEEOL

Годишник на Висше училище по сигурност и икономика   CEEOL

Алманах научни изследвания Свищов   CEEOL

Научни трудове - Русенски университет Ангел Кънчев

Научни трудове ВУЗФВЕСТНИЦИ

24 часа

168 часа

България днес

Стандарт

Телеграф

ТрудЕКОЛОГИЯ, ОКОЛНА СРЕДА

Journal of Balkan ЕcologyИКОНОМИКА, БИЗНЕС, ФИНАНСИ

BGlobal

Алманах "Научни изследвания"   CEEOL

Бизнес и право   CEEOL

Бизнес посоки   CEEOL   EBSCO 

Бизнес управление   CEEOL   EBSCO

БНБ Банките в България – бълг. език   EBSCO

Диалог   EBSCO

Застраховател

ИДЕС   EBSCO

Известия   CEEOL

Известия на Съюза на учените - Варна. Серия "Икономически науки"   EBSCO

Икономика

Икономика 21   CEEOL   EBSCO

Икономика и управление   CEEOL

Икономическа мисъл   CEEOL

Икономически и социални алтернативи   EBSCO

Икономически изследвания   CEEOL   SCOPUS

Икономически преглед (БНБ) EBSCO

Капитал

* На място, в читалните на библиотеката, читателите могат да получат достъп до К:PRO, включващ „Седмичен Капитал“; „Капитал Daily бизнес новини“; бизнес доклади и справки за фирми в масива КАПИ.

Мениджър

Митническа хроника

ЮтилитисИСТОРИЯ

История   CEEOLОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА

National Geographic България

Библиотека   CEEOL

Образование и специализация в чужбина

Педагогика   CEEOL

Обучение по природни науки и върхови технологии  CEEOLОБЩЕСТВО, ПОЛИТИКА

L'Europeo BG

Геополитика и геостратегия

Македонски преглед   CEEOL

Международни отношения

Население - БАН   CEEOLПРАВО

Адвокатски преглед

Административно правосъдие

Български законник

Държавен вестник

Норма

Общество и право   CEEOL

Правна мисъл   CEEOL

Собственост и право

Счетоводство, данъци и право

Съвременно право   CEEOL

Труд и здраве

Труд и осигуряване

Труд и право

Търговско и облигационно право

Търговско право

Юридически свят   CEEOLСЕЛСКО СТОПАНСТВО, ЖИВОТНОВЪДСТВО

Растениевъдни науки

Лоза и виноСЧЕТОВОДСТВО, ДАНЪЦИ

Актив - списание

Актив - вестник

Вътрешен одитор- електронно

Главен счетоводител- електронно

Седмичен законник- ИнтернетТРАНСПОРТ, ЛОГИСТИКА

Железопътен транспорт

ЛогистикаФИЛОСОФИЯ

Философия   CEEOL

Философски алтернативи   CEEOLХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ

Хранителна индустрия и търговия

Хранително-вкусова промишленост