Център за изследователски и образователни проекти

Обновено: петък, 21 август 2015 13:08

Проект 295050 FOLPSEC, 7РП

"Функциониране на локалните производствени системи в условията на икономическа криза (Сравнителен анализ и бенчмаркинг в ЕС и извън него)" (FOLPSEC), 7РП

ЗА ПРОЕКТА

Основната цел на проекта е да задълбочи теоретичното изследване на локалните производствени системи (ЛПС) и да насърчи тяхното практическо прилагане, като по този начин отговори на предизвикателствата, свързани с преодоляването на последиците от икономическата криза. Специфичните цели на проекта са ориентирани към:

  • обмен на знания за изследователските подходи при изучаването на ЛПС и формиране на препоръки за прилагането на добри европейски практики в условията на икономическа криза;
  • споделяне на партньорските резултати от използването на ЛПС за ускоряване на икономическото и социално развитие, водещо до преодоляване на регионалните различия;
  • прилагане на придобити знания и на идентифицирани добри практики в изследователската дейност и обучението;
  • създаване на дълготрайно сътрудничество между образователните и изследователските институции в държавите членки на ЕС и трети страни;

КОНСОРЦИУМ

Координатор: Университет за национално и световно стопанство (България)

Партньори:

РАБОТНИ ПАКЕТИ

ОСНОВНИ НАУЧНИ РЕЗУЛТАТИ


Прикачени файлове:

image/pjpeg участници в проекта.JPG - 101 KB

image/pjpeg посещение на ЛПС в Словакия.JPG - 4541 KB

image/pjpeg посещение на ЛПС в Русия.JPG - 243 KB