Център за изследователски и образователни проекти

Обновено: сряда, 04 декември 2013 17:18

Проект BG051PO001-3.3.06-0032

                                                                                                          

"Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет - анализатори и реализатори - инвестиция с европейски измерения", Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" /2007-2013/

КРАТКО ОПИСАНИЕ

Проектът е разработен съвместно с Дирекция „Наука“ на УНСС и предвижда участие на докторанти от всички професионални направления, по които Университетът осъществява обучение за придобиване на ОНС „доктор“: „Икономика“, „Администрация и управление“, „Социология, антропология и науки за културата“, „Право“ и „Политически науки“.

Общата цел на проекта е подготовката на висококвалифицирани докторанти, способни да развиват и обогатяват съвременната наука в съответствие с потребностите на икономиката на знанието.

Специфичните цели са:

  • Формиране на знания, умения и компетентности, отговарящи на изискванията на европейския пазар на труда;
  • Изграждане на стимулираща среда, която подкрепя мотивацията на докторантите за индивидуално научно развитие и трайно ориентиране към изследователската дейност;
  • Засилване на европейското измерение в подготовката на докторанти чрез мобилност;

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

- Изгражда се стимулираща среда, която ще позволи на докторантите да се развиват и да постигнат високи нива на компетентност в избраната научна област;
 - Докторантите получават достъп до специализирана литература и съвременни ИКТ-продукти, с което задълбочават своите познания и усъвършенстват дигиталните си умения;
 - Чрез международната изследователска мобилност докторантите получават възможността да сверят своите постижения с тези на европейската наука, да получат експертно мнение на водещи учени и да ползват библиотечните фондове на европейски университети, да се включат в международни изследователски екипи и да получат международно признание на своя труд;
 - Осигурява се възможност за публикуване на резултатите от изследванията на докторантите в реферирани международни списания;
 - Извършва се тестване на Проекта на Национална квалификационна рамка на Р. България (ниво 8), с което се повишава институционалната готовност за въвеждането й;
- Пред научните ръководители и катедрените колективи на докторантите се прави предложение за отразяване на изисквания на Националната квалификационна рамка на Р. България в индивидуалните учебни планове на докторантите от целевата група, с оглед бъдещо включване на нейните компоненти в единния образец на докторантски учебен план, разработен в УНСС.