Център за изследователски и образователни проекти

Обновено: събота, 07 юли 2018 8:31

Конкурс за най-добра научна разработка на докторанти, постдокторанти и млади учени по проект BG05M2OP001-2.009-0012»Повишаването на изследователския потенциал на УНСС и подобряването на условията за провеждане на научни изследвания– инвестиция с много измерения»


/Uploads/Crep/crep_8d54d_kkk.png

Уважаеми докторанти, постдокторанти и млади учени,

Проект BG05M2OP001-2.009-0012»Повишаването на изследователския потенциал на УНСС и подобряването на условията за провеждане на научни изследвания – инвестиция с много измерения» , финансиран от Оперативнапрограма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове Ви дава възможност да участвате в Конкурс за научна разработка, организиран в рамките на проектна дейност 3 "Разпространение на научното знание".

Конкурсът е отворен за докторанти в редовна, задочна и свободна форма на подготовка, докторанти и млади учени на основен трудов договор, членове на целевите групи на проекта и докторанти, постдокторанти и млади учени от български висши училища и научни организации. 

Краен срок за подаване на разработките: 01.09.2018 г.

В прикаченият файл ще откриете информация за изискванията и критериите, на които научните разработки трябва да отговарят.

Прикачени файлове:

application/pdf покана конкурс.pdf - 376 KB