Център за изследователски и образователни проекти

Обновено: понеделник, 11 юни 2018 16:01

ПОКАНА за набиране на външни изпълнители


crep_da459_yyy.png

по повод Консултации по технология на разработването на публикации и разработване на изследователски теми свързани с предприемачество и бизнес по проект по процедура BG05М2ОР001-2.009 „Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени – фаза -1“

Във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-2.009-0012 »Повишаването на изследователския потенциал на УНСС и подобряването на условията за провеждане на научни изследвания – инвестиция с много измерения» , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, на основание чл. 20, ал. 4 от ЗОП УНСС кани външни изпълнители по повод Консултации по технология на разработването на публикации и разработване на изследователски теми свързани с предприемачество и бизнес по проект по процедура BG05М2ОР001-2.009.

На адрес URL http://www.unwe.bg/crep се намират необходимите документи за кандидатстване и техническа спецификация, които се считат за неделима част от настоящата покана и на база, на които ще се осъществи изборът на външни изпълнители по повод консултации по технология на разработването на публикации и разработване на изследователски теми свързани с предприемачество и бизнес.

Предложенията за участие следва да съдържат цялата необходима информация и да бъдат подадени на адрес УНСС, София 1700, улица 8-ми декември, Студентски град, стая 5002 и/или каб. 1007, като всеки пакет подадени документи ще бъде разглеждан самостоятелно, а крайната дата за кандидатстване е не по-късно от 30 септември 2018 година за всяка обособена позиция по отделно /съгласно техническа спецификация/.

С избраните външни изпълнители ще бъдат сключени договори за изпълнение.

Прикачени файлове:

application/pdf Избор на външни изпълнители техническа спецификация.pdf - 3340 KB