Център за изследователски и образователни проекти

Обновено: понеделник, 04 юни 2018 13:52

Информация за сформирани целеви групи по проект BG05M2OP001-2.009-0012

crep_da459_yyy.png

УНСС започна изпълнението на проект BG05M2OP001-2.009-0012 »Повишаването на изследователския потенциал на УНСС и подобряването на условията за провеждане на научни изследвания – инвестиция с много измерения» , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Ръководител на проекта е проф. д-р Валентин Гоев, Заместник-ректор по НИД.

Целта на проекта е развитие на научноизследователския потенциал на УНСС за превръщането му в съвременен център за обучение, изследвания и иновации. За постигане на тази цел ще бъдат изпълнени следните дейности: обучение за развитие и усъвършенстване на трансверсални умения, предоставяне на възможности за осъществяване на научноизследователска мобилност, насърчаване разпространение на научното знание и осигуряване на достъп до съвременно научно съдържание. Със своите цел и дейности проектът е насочен към следните целеви групи: студенти, докторанти, пост докторанти, млади учени и преподаватели.

Със Заповед на Ректора на УНСС от 07.07.2017 г. са сформирани целевите групи на проекта.

В проектните дейности ще вземат участие докторанти, постдокторанти, млади учени, преподаватели и студенти.

В приложените файлове може да откриете информация за подбора, поканата и критериите за избор на сформираните целеви групи по проекта.

Прикачени файлове:

application/pdf покана набиране на целеви групи.pdf - 264 KB

application/pdf _заповед за сформиране на ЦГ.pdf - 594 KB

application/pdf протокол за сформиране на ЦГ_1.pdf - 742 KB

application/pdf протокол за софрмиране на ЦГ_2.pdf - 2012 KB