Център за изследователски и образователни проекти

Обновено: вторник, 25 юли 2017 13:00

Проект BG05М2OР001-2.009 -0012

 „Повишаване на изследователския потенциал на УНСС и подобряване на условията за провеждане на научни изследвания - инвестиция с много измерения“

crep_da459_yyy.png 

На 12 април 2017г. стартира изпълнението на проект № BG05M2OP001-2.009-0012  „Повишаване на изследователския потенциал на УНСС и подобряване на условията за провеждане на научни изследвания - инвестиция с много измерения“, финансиран по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-2.009 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени - фаза 1“ по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж“ чрез Главна дирекция “Структурни фондове и международни образователни програми” при Министерството на образованието и науката с бенефициент – УНСС.

Общата цел на проекта е развитие на научноизследователския потенциал на УНСС за превръщането му в съвременен център за обучение, изследвания и иновации.

Специфичните цели са:

- подобряване на подготовката на студенти в ОКС „магистър“ и докторанти с оглед успешната им професионална реализация;

- повишаване на квалификацията на преподавателския състав в съответствие с изискванията на съвременната наука и информационните технологии;

- създаване на стимулираща среда за резултатна НИД;

Дейностите, които се предвижда да се извършват по проекта, включват:

1. „Развитие и усъвършенстване на трансверсални умения“ - провеждане на организирано обучение на студентите в ОКС „магистър“, докторантите, постдокторантите, младите учени и преподавателите в 2 специализирани курса по следните дисциплини: „Интелектуална собственост и защита на авторското право“ (120 астр. часа) и „Управление на международни проекти“ (90 астр. часа). Провеждане на консултации по технология на разработването на публикации за престижни, реферирани и индексирани научни списания (80 астр. часа) и консултации по разработване на изследователски теми по предприемачество и бизнес (160 астр. часа). Тестване на изследователски хипотези и експертизи върху качествата на изследователските трудове. Използват се съвременни технически средства за обучение. Сертифициране на резултатите от обучението по Националната квалификационна рамка (ниво 8), съвместима с Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот.

2. „Научноизследователска мобилност в чужбина“ – целта на дейността е да се предостави на всички целеви групи, участващи в проекта, възможност за научно и професионално развитие чрез свободно движение в Европейската мрежа за изследователско партньорство, която е част от ЕИП. Дейността предвижда провеждане на научноизследователска мобилност и свързани с нея дейности (конференции, семинари, курсове) в университети и изследователски институти и организации: Икономическия университет Братислава, Университета „Пиер Мендес Франс“ – Гренобъл, Солунския университет „Аристотел“, Университета „Ал. Куза“ – Яш, Университета в Перуджа, Икономическия университет в Познан, Университета в Лодз, Икономическия университет в Прага, Института за икономически и индустриално инженерство  към СО РАН, Новосибирския държавен университет. Мрежата работи в тясно сътрудничество с мрежата PGV. Провеждане на консултации с водещи учени от университета в съответната област и на експертизи на качествата на дисертационния труд.

3. „Разпространение на научното знание“ – създаване на стимулираща среда за насърчаване публикационната активност на всички целеви групи, включени в проекта. В рамките на проекта ще продължи организирането и провеждането на тематични научни конференции с международно участие. Ще продължи и издаването на „Докторантски етюди“, които ще бъдат издадени като „Изследователски етюди“. Ще продължи и провеждането на Конкурс за най-добра научна разработка в три категории: за докторанти, постдокторанти и млади учени. Дейността предвижда подкрепа за публикации в международно признати списания.

4. „Достъп до съвременно научно съдържание“ – осигуряване на съвременен и надежден достъп до научна информация и съдържание, необходими за творческото професионално развитие на представителите на всички целеви групи, включени в проекта. Ще продължи обогатяването на създадената към библиотеката на УНСС докторантска читалня. За изпълнение на дейността ще бъдат осигурени: чуждоезикова научна и/или специализирана литература, едногодишни абонаменти за периодични научни издания, едногодишен абонамент за електронни библиотеки.

5. „Информация и комуникации“ – разработване на печатни материали, организиране и провеждане на публични събития, публикации в медиите, изказвания и интервюта и др.

6. "Организация и управление на проекта" - осигуряване на ефективно административно и финансово управление на проекта, гарантиращо постигането на заложените цели и индикатори.

Продължителност на проекта: 21 месеца

Бюджет на проекта: 690 287, 99 лв. 

Ръководител на проекта: проф. д-р Валенти Гоев

Координатор на проекта: проф.д.ик.н. Станка Тонкова