Център за изследователски и образователни проекти

Първи конкурс за докторантска разработка със значим принос за икономическата наука и практика по проект BG051PO001-3.3.06-0032

На 20.12.2013г. в 10ч. се проведе първият конкурс за докторантска разработка със значим принос за икономическата наука и практика, публикувана в национално или международно научно списание. Конкурсът е част от дейност 4 по проект BG051PO001/07/3.3.06-0032 "Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори - инвестиция с европейски измерения" по ОП "Развитие на човешките ресурси" (2007-2013).

В конкурса участваха както докторанти от УНСС, така и техни колеги от ВСУ "Черноризец Храбър" (Варна) и Стопанска академия "Д. А. Ценов" (Свищов). Победителите в конкурса са както следва:


Класиране Институция Заглавие на разработката Публикувана в:

1 място

Маргарита Борисова

УНСС (София) Deux approches complémentaires pour l`entrepreneur en économie politique Manuel des affaires, L`Harmattan, Paris, 2013, ISBN 978-2-343-00626-0

2 място

Зорница Йорданова

УНСС (София) Innovative Business Bank Products

Trakia Journal of Sciences, 2013, Vol.11, Suppl.1, pp 322-330, Stara Zagora, Trakia University, ISSN 1313-7069

3 място

Александър Тодоров

ВСУ "Черноризец Храбър"

(Варна)

Local Radio Ownership in Bulgaria: A Social Network Analysis Journal of Young Scientists, 2013 2 (40), BMK LEIDYKLA, Vilnius, ISSN 16488776

Галерия снимки от Първи конкурс за докторантска разработка със значим принос за икономическата нау ...